You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Warunki użytkowania witryny peri.com firmy PERI

obowiązujące od 23 kwietnia 2015 r.

Preambuła

 

Firma PERI GmbH z siedzibą w Niemczech, 89264 Weißenhorn, Rudolf-Diesel-Straße (dalej zwana „PERI”) udostępnia przedsiębiorcom i konsumentom (dalej zwanym łącznie „Użytkownikami”) witrynę w domenie www.peri.com (dalej zwaną „Witryną PERI”).

 1. Zakres zastosowania
  1. „Warunki użytkowania witryny peri.com firmy PERI” (dalej zwane także „Warunkami”) uzupełniają Warunki ogólne  działalności PERI w odpowiedniej wersji ważnej w momencie zawierania kontraktu (dalej zwane „Warunkami PERI”).
   Warunki PERI można pobrać tutaj: Warunki działalności PERI (PDF).
   W przypadku sprzeczności tych Warunków z Warunkami PERI pierwszeństwo mają niniejsze Warunki.
  2. Niniejsze Warunki stanowią tłumaczenie wersji oryginalnej w języku niemieckim. Treść niniejszych Warunków należy zawsze interpretować na podstawie wersji niemieckiej.
    
  3. Niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie domeny www.peri.com. W przypadku innych witryn i domen PERI obowiązują oddzielne warunki używania
    
  4. W przypadku aplikacji, aplikacji internetowych i oprogramowania zapewnionego przez firmę PERI obowiązują oddzielne warunki użytkowania: warunki firmy PERI dotyczące użytkowania aplikacji i aplikacji internetowych oraz warunki dotyczące portalu internetowego myPERI (dalej zwane łącznie „innymi warunkami użytkowania PERI”). W przypadku sprzeczności tych Warunków z innymi warunkami użytkowania PERI pierwszeństwo nad niniejszymi Warunkami mają warunki użytkowania PERI.
    
  5. Niniejsze warunki nie wpływają na inne relacje biznesowe.
    
  6. Używając Witryny PERI, Użytkownik deklaruje zgodę na obowiązywanie tych warunków.
    
 2. Klauzula ochronna
  1. O ile nie dojdzie do wyraźnego zawarcia innego porozumienia kontraktowego, w zakresie użytkowania Witryny PERI obowiązują wyłącznie niniejsze Warunki. Inne uregulowania, zwłaszcza ogólne warunki prowadzenia biznesu przez Użytkownika, nie stanowią części umowy , nawet jeśli firma PERI wyraźnie im nie zaprzecza.
    
 3. Usługi firmy PERI i przyznanie prawa użytkowania Witryny PERI
   
  1. W Witrynie PERI firma PERI udostępnia
   informacje na temat produktów i projektów PERI w formie ilustracji, renderów, rysunków i zapisów fotograficznych, grafik (dalej zwanych łącznie „Obrazami”) oraz teksty, a także
   oprogramowanie w formie aplikacji internetowych (dalej zwanych łącznie „Informacjami i oprogramowaniem”) do pobrania.
    
  2. Wszystkie Obrazy stanowią zapis sytuacji chwilowych. Firma PERI nie jest zobligowana do przedstawiania wszystkich części i elementów produktów PERI na Obrazach.
    
  3. Wraz z zapewnieniem Informacji i oprogramowania firma PERI przyznaje Użytkownikowi niewyłączne i niecedowalne prawo do używania Informacji i oprogramowania w sposób uzgodniony lub, jeśli nic nie uzgodniono, w sposób odpowiadający przeznaczeniu określonemu przez PERI w momencie udostępniania Witryny PERI.
    
 4. Przeznaczenie Witryny PERI
  Celem Witryny PERI jest zapewnienie informacji użytkownikowi.
   
 5. Prawa do użytkowania Witryny PERI
   
  1. Użytkowanie Witryny PERI oraz Informacji i oprogramowania zapewnianych przez Witrynę PERI podlegają niniejszym Warunkom, chyba że inne warunki PERI dotyczące użytkowania mają pierwszeństwo nad niniejszymi Warunkami.
    
  2. Witryna PERI, informacje i oprogramowanie nie mogą podlegać sprzedaży, dzierżawie lub licencjonowaniu przez Użytkownika stronom trzecim ani udostępnianiu ich do użytku w inny sposób. Jeśli nie zezwolono w inny sposób na mocy obowiązkowych uregulowań prawnych, Użytkownik nie może zmienić ani przeprowadzić inżynierii odwrotnej lub tłumaczenia Informacji lub oprogramowania, ani nie może usunąć z nich żadnych części.
    
  3. Informacje i oprogramowanie w Witrynie PERI są chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi umowami dotyczącymi praw autorskich oraz innymi umowami dotyczącymi własności intelektualnej. Użytkownik zachowa zgodność z prawem na podstawie powyższej klauzuli, w szczególności nie będzie usuwać kodów alfanumerycznych, znaków towarowych ani informacji o prawach autorskich z Informacji i oprogramowania lub ich kopii. Co do reszty, sekcje 69a i nast. Ustawy o prawie autorskim (UrhG- Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte) pozostają w mocy.
    
  4. Informacje, nazwy marek i inne treści nie mogą być kopiowane, powielane, wynajmowane, używane, uzupełniane lub wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody PERI.
    
  5. Korzystanie z Witryny PERI nie jest obecnie ograniczone pod względem czasu.
    
 6. Obowiązki Użytkownika
  1. Podczas użytkowania Witryny PERI Użytkownik nie może
   1. naruszać zasad moralności swoim zachowaniem;
   2. naruszać ochrony przemysłowej i praw autorskich lub innych praw majątkowych
   3. przekazywać treści z wirusami, tak zwanymi koniami trojańskimi lub innymi programami, które mogą szkodzić Informacjom i oprogramowaniu.
     
  2. Użytkownik jest zobowiązany stosować środki ostrożności i korzystać z oprogramowania antywirusowego na swoich urządzeniach.
    
 7. Gwarancje
  1. Firma PERI nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień. W szczególności PERI nie gwarantuje, że informacje przedstawione użytkownikowi w Witrynie PERI są prawidłowe.
    
  2. Firma PERI nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej dostępności Witryny PERI przez cały czas lub jej bezbłędności technicznej.
    
 8. Hiperłącza
  Witryna PERI może zawierać hiperłącza do witryn stron trzecich. PERI nie bierze na siebie odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, ani  nie przyjmuje jako swoich tych stron internetowych i ich treści, ponieważ PERI nie sprawdza powiązanych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za treść i informacje tam udostępniane. Hiperłącza są używane na własne ryzyko użytkownika.
   
 9. Odpowiedzialność za wady prawne i materiałowe
  Jeśli informacje i oprogramowanie są dostarczane bezpłatnie dla użytkownika w Witrynie PERI, odpowiedzialność PERI z tytułu wad materiałowych i prawnych związanych z Informacjami i oprogramowaniem, w szczególności za ich poprawność, bezbłędność, brak ochrony i prawa autorskie osób trzecich, kompletność i/lub użyteczność jest wykluczona, z wyjątkiem przypadków działań celowych lub złych zamiarów.
   
 10. Inne zakresy odpowiedzialności, wirusy
  1. Odpowiedzialność PERI za wady materiałowe i prawne opiera się na postanowieniach klauzuli 9. Pozostała część odpowiedzialności firmy PERI jest wyłączona, jeśli zobowiązanie nie jest obowiązkowe na mocy niemieckiego prawa odpowiedzialności za produkty (Produkthaftungsgesetz), ze względu na umyślne zamiary, rażące zaniedbanie, ze względu na uraz, uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała, w związku z założeniem gwarancji jakości, ze względu na nieuczciwe ukrywanie wady lub z powodu naruszenia podstawowych zobowiązań umownych. Roszczenie o odszkodowanie za złamanie podstawowych obowiązków umownych jest jednak ograniczone do przewidywalnych szkód typowych dla tego typu umowy, chyba że występuje celowe działanie lub rażące zaniedbanie.
    
  2. Choć PERI stara się zawsze, aby Witryna PERI była wolna od wirusów, nie gwarantuje wolności od wirusów. Przed pobraniem Informacji i oprogramowania Użytkownik zorganizuje odpowiednie urządzenia zabezpieczające i skanery antywirusowe dla własnej ochrony oraz do zapobiegania wirusom w Witrynie PERI.
    
  3. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Użytkownika nie jest związana z powyższymi uregulowaniami w punktach 10.1 i 10.2.
    
  4. Odpowiedzialność PERI jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to także odpowiedzialności przedstawicieli prawnych, pracowników i dalszych przedstawicieli PERI.
    
 11. Dalszy rozwój / zakończenie
   
  1. Firma PERI nie jest zobligowana do dalszego rozwijania ani ulepszania Witryny  PERI i Informacji i oprogramowania udostępnianych Użytkownikowi.
    
  2. PERI zastrzega sobie także prawo do przerwania udostępniania Witryny PERI w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
    
 12. Ochrona danych
  Uregulowania dotyczące ochrony danych można znaleźć w deklaracji ochrony danych pod adresem  http://easy.peri.com/pl/polityka-prywatnosci.html.
   
 13. Poprawki warunków użytkowania
  PERI zastrzega sobie prawo do zmiany  niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Nie zostanie podane wyraźne odniesienie do poprawki Warunków użytkowania.
   
 14. Wybór systemu prawneg
  Obowiązują wyłącznie przepisy Republiki Federalnej Niemiec, z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Umów w zakresie międzynarodowej sprzedaży towarów (Contracts for the International Sale of Goods, CISG).
   
 15. Jurysdykcja
   
  1. Miejscem jurysdykcji w zakresie wszystkich sporów wynikających z relacji umownej jest siedziba główna PERI GmbH, Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Weißenhorn, NIEMCY. Uregulowanie powyższej klauzuli obowiązuje wyłącznie, jeśli Użytkownik nie jest konsumentem w rozumieniu Sekcji 13 niemieckiego Kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).
    
  2. PERI zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych w miejscu ustawowej jurysdykcji użytkownika.
    
 16. Miejsce realizacji
  Miejscem realizacji jest siedziba główna PERI GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse, 89264 Weissenhorn, NIEMCY.
   
 17. Kontakt z PERI
  Prosimy kierować pytania dotyczące użytkowania Witryny PERI pocztą e-mail na następujący adres e-mail: info@peri.com.